Būt pašam savā nodabā ir labi, bet ne vienmēr interesanti, izzinoši un jautri. UNESCO LNK tīkli, ko veido skolas, bibliotēkas, pašvaldības, dažādas nevalstiskās organizācijas u.c., pulcē tos, kuri labprāt rok un pēta, jautā un meklē. Šajos tīklos cilvēki ar interesantām zināšanām, izzinošām prasmēm un jautriem stāstiem atrod viens otru. Un viņi atrod arvien jaunus sekotājus.
 
 • Ziemeļvidzemes Biosfēras Rezervāts

  Salacas upes sateces baseins glabā neatkārtojamu dabas daudzveidību. Šī Ziemeļvidzemes dabas ainava iekļauta starptautiskajā biosfēras rezervātu UNESCO programmā "Cilvēks un biosfēra": tā ir unikāla un relatīvi plaša teritorija, kuru attīstīta kā paraugteritoriju, jo tajā atrodas īpaši aizsargājamas ekosistēmas. Pasaulē ir vairāk nekā 600 biosfēras rezervātu, kas kopā veido starptautisku pētniecības un zināšanu centru tīklu. Salacas upes sateces baseins ir daļa no šī pasaules tīkla, kurā notiek aktīva pieredzes apmaiņa par Biosfēras rezervātos īstenotajiem labās prakses piemēriem ilgtspējīgā pārvaldībā.

  Visi objekti
 • UNESCO ASP skolas

  Apliecinot atbalstu un vēlmi ieguldīt spēkus miera kultūras veicināšanā visā pasaulē, 1953. gadā tika izveidots starptautisks skolu sadarbības tīkls — UNESCO Asociēto skolu projekts. Tajā šobrīd iesaistītas gandrīz 10 000 izglītības iestāžu no visas pasaules. Latvijā ir 32 skolas, kuru darbību caurvij UNESCO Asociēto skolu projekta uzdevums: sekmēt iekļaujošu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu izglītību. Skolas īsteno projektus, organizē pasākumus un aktivitātes kultūrizglītības un vērtībizglītības, cilvēktiesību izglītības, vides izglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai virzienos, kā arī iepazīst ANO sistēmu un UNESCO darbības pamatprincipus. Asociēto skolu projekts paver iespēju iesaistīties starptautiskos UNESCO projektos, piedalīties semināros un konferencēs par UNESCO aktuālām tēmām Latvijā un pasaulē.

  skolas.unesco.lv

  Visi objekti
 • Atmiņas institūcijas

  Jo vecāks dokuments, jo vērtīgāks un vienlaicīgi trauslāks tas kļūst. Latvijā ir 15 atmiņu institūcijas — muzeji un kolekciju glabātāji —, kur uzturētas un no laika zoba pasargātas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā vai nacionālajā reģistrā iekļautās Latvijas nominācijas. UNESCO LNK sadarbībā ar šīm institūcijām veicina programmas „Pasaules atmiņa” īstenošanu Latvijā ar mērķi apzināt un saglabāt pasaulei nozīmīgo dokumentāro mantojumu, veicināt tā pieejamību un izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas.

  Visi objekti
 • Stāstu bibliotēkas

  Bibliotēka ir ne tikai zināšanu avota galapunkts, kur uzkrātās zinības nogulst plauktos, bet arī aktīvs strauts, kas zināšanas izplata, pārstāsta un aktualizē. UNESCO LNK tīklā iesaistītajās „Stāstu bibliotēkās” tas notiek caur stāstīšanu. „Stāstu bibliotēkas” īpaši pievēršas vietējā novada stāstiem, tos apzinot, dokumentējot un apkopojot. Stāsti tiek pārstāstīti. Līdz ar to tajos esošās zināšanas tiek saglabātas un nodotas nākamajām paaudzēm. Šobrīd tīklā darbojas 37 „Stāstu bibliotēkas” visā Latvijā, kas regulāri rīko dažādus stāstniecībai veltītus pasākumus, kā arī iesaistās UNESCO LNK rīkotās aktivitātēs. „Stāstu bibliotēkas” ir sadarbības tīkls, kas veicina vietējā mantojuma aktualizēšanu un saglabāšanu.

  stastubibliotekas.com

  Visi objekti
 • UNESCO Katedras

  Visā pasaulē tiek dibinātas UNESCO katedras, kas stiprina akadēmisko mobilitāti un sekmē zināšanu izplatību ar visdažādāko sadarbības formu palīdzību, piemēram, tīkliem un sadraudzības iniciatīvām. Pieredzes un zināšanu apmaiņa starp universitātēm un citām augstākās izglītības iestādēm sekmē izglītības attīstību. UNESCO savā stratēģijā saskata UNESCO katedru tīklu kā nozīmīgu sadarbības partneri ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Latvijā ir nodibinātas piecas UNESCO katedras.

  Visi objekti
 • UNESCO izglītības pilsētas

  Saskaņā ar ANO apkopoto informāciju, pilsētnieku skaits strauji aug, un 2030. gadā pilsētās dzīvos 60% pasaules iedzīvotāju. “UNESCO Izglītības pilsētu tīkls”, ko izveidojis UNESCO Mūžizglītības institūts, radīts ar mērķi kopīgi meklēt risinājumus globalizācijas, urbanizācijas, demogrāfijas un citiem 21.gadsimta pilsētu attīstības izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pilsētu vadība. UNESCO Izglītības pilsētas efektīgi mobilizē resursus, lai veicinātu iekļaujošu izglītību visos līmeņos. Šādas pilsētas iedzīvina mācīšanos ģimenēs un kopienās, tās rosina uz mācīšanos darbā un darbam, veiksmīgi izmanto modernās tehnoloģijas, veicina izglītības kvalitāti un izcilību izglītībā, kā arī sekmē mūžmācīšanās kultūru. Pašvaldībām jārod risinājumi šiem izaicinājumiem, rādot labas pārvaldības piemēru un izvirzot ilgtspējīgas attīstības un izglītības vīziju, kas sekmē tādu sabiedrību, kurā mūžmācīšanās ir neatņemama kopienas dzīves daļa.

  Visi objekti
 • ENO

  Eiropas mākslas nozares un kultūrizglītības observatoriju sadarbības tīkls (The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education) jeb ENO, 2015. gadā radās Berlīnē un savieno zināšanu centrus Eiropas valstīs. Tā mērķis ir veicināt pētījumu rezultātu apmaiņu un inovatīvu prakšu norisi, stimulēt jaunu pētījumu izstrādi mākslas un kultūras izglītības jomās un atbalstīt izglītības attīstību UNESCO globālās politikas un izglītības, kultūras un ilgtspējīgas attīstības pamatnostādņu ietvaros. ENO sniedz starptautisku forumu, kurā notiek uz pētniecību balstītu zināšanu apmaiņa un diskusijas par mākslas un kultūras izglītību. To īstenošanā, ENO organizē sanāksmes un konferences, padara informāciju viegli pieejamu, izmantojot tiešsaistes izpētes datubāzi un gada grāmatu, kā arī uzsāk starpvalstu pētījumu projektus un uztur ciešu oficiālo sadarbību ar UNESCO. Latviju ENO pārstāv Latvijas Kultūras akadēmija un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.

  eno-net.eu

  Visi objekti