Būt pašam savā nodabā ir labi, bet ne vienmēr interesanti, izzinoši un jautri. UNESCO LNK tīkli, ko veido skolas, bibliotēkas, pašvaldības, dažādas nevalstiskās organizācijas u.c., pulcē tos, kuri labprāt rok un pēta, jautā un meklē. Šajos tīklos cilvēki ar interesantām zināšanām, izzinošām prasmēm un jautriem stāstiem atrod viens otru. Un viņi atrod arvien jaunus sekotājus.
 
 • PASAULES BIOSFĒRAS REZERVĀTU TĪKLS

  Jo vairāk izpratīsim cilvēka un dabas mijiedarbi, jo ilgtspējīgākas savstarpējās attiecības spēsim veidot.

  UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” ietvaros ir izveidots Pasaules biosfēras rezervātu tīkls, kurā ir iekļauts arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kas ir Latvijas lielākā aizsargājamā dabas teritorija, ietverot šī reģiona daudzveidīgo dabas ainavu ar Salacas upes sateces baseinu.

  Kāds mērķis?
  UNESCO programma “Cilvēks un biosfēra” ir starpvaldību pētnieciskā programma, kuras mērķis ir veidot zinātnisku pamatu cilvēka un vides savstarpējo attiecību pilnveidei, sekmējot ekosistēmu aizsardzību vienlaikus ar ilgtspējīgas ekonomikas attīstību un apkopojot labās prakses piemērus no visas pasaules ilgtspējīgai šo teritoriju pārvaldībai. Biosfēras rezervāts kalpo par vietu mijiedarbes izpētei, tiecoties sasniegt līdzsvaru dabas daudzveidības aizsardzībā, ekonomiskās attīstības veicināšanā un kultūras vērtību saglabāšanā.

  Kas ietilpst?
  Pasaules biosfēru rezervātu tīklā pašreiz ietilpst 727 vietas 131 pasaules valstī, tostarp 22 pārrobežu vietas. No Latvijas šai tīklā iekļauts vienīgais biosfēras rezervāts Latvijā - Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. Tam ir izstrādāts Ainavu ekoloģiskais plāns, tiek īstenots sabiedriskais monitorings un klimata pārmaiņu analīzes programmas, aktīvi tiek izglītota sabiedrība un noris sadarbība ar pašvaldībām, vietējiem uzņēmējiem un organizācijām vides pārvaldības jautājumos, veicinot vietējās kopienas līdziesaisti teritorijas ilgtspējas harmoniskai veicināšanai.

  Uzzini vairāk!
  Par UNESCO programmu “Cilvēks un biosfēra”
  Par Pasaules biosfēras rezervātu tīklu
  Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu

  Visi objekti
 • Atmiņas institūcijas

  Atmiņas paliek tik ilgi, kamēr ir kāds, kurš tās sargā un dalās tajās, metot laipas no paaudzes paaudzē.

  Katram dokumentārā mantojuma krājumam vai objektam ir savs sargātājs – atmiņas institūcija, kas rūpējas par to apzināšanu, saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību Latvijas un starptautiskā mērogā. UNESCO programmā “Pasaules atmiņa” UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbojas ar atmiņas institūcijām – muzejiem un kolekciju glabātājiem Latvijā, lai sekmētu Latvijas nozīmīgākā dokumentārā mantojuma liecību saudzēšanu nākamībai.

  Kāds mērķis?
  UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar vietējām atmiņu institūcijām veicina programmas „Pasaules atmiņa” īstenošanu Latvijā ar mērķi apzināt un saglabāt pasaulei nozīmīgo dokumentāro mantojumu, veicināt tā pieejamību un izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas.

  Kas ietilpst?
  Latvijā ir 19 atmiņas institūcijas, kuru pārziņā tiek uzturētas un no laika zoba pasargātas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā vai nacionālajā reģistrā iekļautās Latvijas nominācijas.

  Uzzini vairāk!
  Par UNESCO programmu “Pasaules atmiņa”
  Par starptautiski atzītām Latvijas nominācijām
  Par nacionāli novērtētām Latvijas nominācijām

  Visi objekti
 • Stāstu bibliotēkas

  Stāsts var būt ne tikai pieredzes mantojuma forma, bet arī turpinājums – esošā laika dokumentāla jaunradīšana.

  UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls „Stāstu bibliotēkas” ir Latvijas mēroga sadarbības tīkls, kas vērsts uz vietējā mantojuma aktualizēšanu un saglabāšanu ar stāstniecības starpniecību.

  Kāds mērķis?
  „Stāstu bibliotēkas” mērķis ir veicināt nemateriālā kultūras mantojuma, jo īpaši stāstniecības apzināšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un tālāk nodošanu nākamajām paaudzēm, īpaši sekmējot vietējās kopienas iesaisti.

  Kas ietilpst?

  Šobrīd tīklā darbojas 32 „Stāstu bibliotēkas” visā Latvijā, kas regulāri rīko dažādus stāstniecībai veltītus pasākumus, kā arī iesaistās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkotās tematiskās aktivitātēs, apzinot vietējās atziņas, kā arī gūstot ieskatu starptautiskā pieredzē.

  Uzzini vairāk!
  Par UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklu „Stāstu bibliotēkas”

  Visi objekti
 • UNESCO Katedras

  Zināšanas ir spēcīgs pamatakmens mērķtiecīgai attīstībai.

  UNESCO katedru tīkls ir nozīmīgs sadarbības partneris ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. UNESCO ir pārliecībā, ka pieredzes un zināšanu apmaiņa starp universitātēm un citām augstākās izglītības iestādēm sekmē izglītības attīstību.

  Kāds mērķis?
  Ar mērķi stiprināt akadēmisko mobilitāti un sekmēt zināšanu izplatību ar dažādu sadarbības formu palīdzību, visā pasaulē tiek dibinātas UNESCO katedras.

  Kas ietilpst?
  Latvijā ir nodibinātas piecas UNESCO katedras, tai skaitā Daugavpils Universitātes UNESCO katedra “Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība izglītībā ilgtspējīgai attīstībai”; Latvijas Kultūras akadēmijas UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedra; Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedra; Latvijas Universitātes Vides zinātnes un pārvaldības institūta UNESCO Ilgtspējīgas piekrastes attīstības katedra; Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta UNESCO katedra “Biosfēra un cilvēks”.

  Uzzini vairāk!
  Par UNESCO katedru tīklu

  Visi objekti
 • UNESCO izglītības pilsētas

  Augot pilsētnieku skaitam, aug pilsētu attīstības izaicinājumi.

  UNESCO Izglītības pilsētu tīklu (UNESCO Global Network of Lifelong Learning Cities) ir izveidojis UNESCO Mūžizglītības institūts, šādas pilsētas saredzot kā vietu, kur iedzīvināt mācīšanos ģimenēs un kopienās, darbā un darbam, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas mūžmācīšanās kultūras nostiprināšanai līdzās izglītības kvalitātes un izcilības izglītībā veicināšanai.

  Kāds mērķis?
  UNESCO Izglītības pilsētu tīkla mērķis ir kopīgi meklēt risinājumus globalizācijas, urbanizācijas, demogrāfijas un citiem 21. gadsimta pilsētu attīstības izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pilsētu vadība. Pašvaldībām jārod risinājumi šiem izaicinājumiem, rādot labas pārvaldības piemēru un izvirzot ilgtspējīgas attīstības un izglītības vīziju, kas sekmē tādu sabiedrību, kurā mūžmācīšanās ir neatņemama kopienas dzīves daļa.

  Kas ietilpst?
  Valmiera ir Latvijas pilsēta, kas lepojas ar dalību UNESCO Izglītības pilsētu tīklā. Tieši Valmierā savulaik radās pirmā latviešu profesionālo skolotāju mācību iestāde – Jāņa Cimzes vadītais Vidzemes skolotāju seminārs. Savukārt šodien Valmiera lepojas ar to, ka spēj valmieriešiem un apkārtējo novadu iedzīvotājiem piedāvāt mūsdienīgu, konkurētspējīgu un kvalitatīvu izglītību ne vien no pirmsskolas līdz pat augstskolai, bet arī nodrošināt mūžmācīšanās iespējas.

  Uzzini vairāk!
  Par UNESCO Izglītības pilsētu tīklu

  Visi objekti
 • UNESCO ASOCIĒTO SKOLU TĪKLS

  Domājot pasaules mērogā, ilgtspējas vārdā jāsāk ar rīcību savas apkaimes robežās, mācoties pašiem un iedvesmojot ar savu piemēru citus.

  UNESCO Asociēto skolu projekts (UNESCO ASP NET) ir ne vien ilglaicīgākā UNESCO iniciatīva izglītības jomā, bet arī pirmais skolu sadarbības tīkls pasaulē. Latvijā pašreiz darbojas vairāk nekā 30 skolas, kuru darbību caurvij UNESCO Asociēto skolu projekta jeb starptautiskā sadarbības tīkla uzdevums – sekmēt iekļaujošu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu izglītību.

  Kāds mērķis?
  UNESCO Asociēto skolu projekts tika izveidots 1953. gadā, apliecinot atbalstu un vēlmi ieguldīt spēkus miera kultūras veicināšanā visā pasaulē. Kopš ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu pieņemšanas 2015. gadā tīklā iesaistītās skolas stiprina zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, tostarp izglītojot par ilgtspējīgu attīstību un dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, veicinot miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras daudzveidību un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā.

  Kas ietilpst?
  Šobrīd UNESCO Asociēto skolu projekts ir starptautisks sadarbības tīkls, kurā darbojas ap 11 500 visu līmeņu izglītības iestādes no 182 pasaules valstīm, tostarp 32 skolas no Latvijas. Esot daļai no šī tīkla, skolām ir iespēja piedalīties UNESCO projektos, semināros un konferencēs starptautiskā mērogā par UNESCO aktuālām tēmām kā Latvijā, tā pasaulē.

  Uzzini vairāk!

  Par UNESCO Asociēto skolu projektu
  Un šeit

  Visi objekti